معرفی فصل­ نامه­ "پژوهش ­نامه ی ادبیات و زبان­ شناسی"
صاحب امتیاز : دانشگاه آزاد اسلامی – واحد فیروزآباد
مدیر مسوؤل : دکتر احمد طحان
سر دبیر : دکتر جلیل نظری
مدیر داخلی : دکتر فرزانه مظفریان
ویراستار فارسی : بیتا طحان
ویراستار انگلیسی : دکتر عبداله کشاورزی 
هیأت تحریریه : جهت مشاهده اعضا اینجا کلیک کنید !

نشریه در رد یا پذیرش مقالات و ویرایش آنها آزاد است.
مقالات نمودار آرای نویسندگان است و نشریه در این زمینه مسوؤلیتی ندارد.


این نشریه با استناد به مصوبه هشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون بررسی و تأیید مجلات دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 30-8-90 منتشر می شود.

این فصل نامه در حال دریافت رتبه ی علمی از کمیسیون بررسی و تأیید مجلات دانشگاه آزاد اسلامی است و پس از گذراندن این مرحله همه ی مقالات منتشر شده در شماره های پیشین مشمول امتیاز پژوهشی می شوند.
  دبیرخانه فصل نامه
آدرس دبیرخانه :
  استان فارس – فیروزآباد – دانشگاه آزاد اسلامی - دفتر نشریه "پژوهش نامه ی ادبیات و زبان شناسی"
تلفن : 09394830649
تلفکس : 6236816 – (0712)
صندوق پستی : 117 - 74715
کد پستی : 7471913113
مدیر سایت : محمد جعفر معین   moein26531@yahoo.com
سال 1، شماره 3
پاییز 1391
سال 1، شماره 2
تابستان 1391
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر
فراخوان دریافت مقاله